EĞİTİM KRONOLOJİSİ

Sultan II. Abdülhamid'in yenileşme ve ilerleme ile ilgili en yaygın faaliyet alanlarından biri eğitim sahası olmuştur. II. Abdülhamid dönemindeki eğitim ve öğretim anlayışı merkeziyetçi temeller üzerinden şekillenmiştir. Eğitim merkezleri sadece İstanbul’la sınırlı kalmamış; tüm Osmanlı coğrafyasında eğitime yönelik hamleler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarla birlikte merkezi otoritenin tesisi de amaçlanmıştır.
Bu dönemde Maarif Nezareti bünyesinde, her öğretim derecesi için genel müdürlükler ve müfettişlikler oluşturulmuş; her vilayet merkezinde birer maarif müdürlüğü kurulmuş, buralara müfettişler atanmıştır. Öğretim basamaklarına göre düzenlenmiş, maarif merkez teşkilatının esası belirlenmiştir.
II. Abdülhamid döneminde en fazla gelişme ilk ve orta öğretimde olmuştur. Yasal tedbirlerle ilköğretim mecburi hale getirilmiştir. Ders programlarından bazı dersler kaldırılarak Din ve Ahlak derslerinin saatleri arttırılmıştır. Yine bu dönemde birçok meslek, sanat ve kız okulu açılmış; yüksek okul alanında da gelişmeler gösterilmiştir.
II. Abdülhamid’in saltanatı döneminde rüşdiye (orta okul) sayısının 250'den 600'e, idadilerin (lise) 5'ten 104'e çıktığı ve iptidai (ilkokul) sayısının 5000 civarında olduğu görülmektedir.

1876

 • Eski Ali Paşa İptidaisi
 • Laleli İptidaisi
 • Rüstem Paşa İptidaisi

1877-1878

 • Mahmudiye İptidaisi
 • Beylerbeyi İptidaisi
 • İstinye İptidaisi
 • Yeniköy İptidaisi
 • Fatih İptidaisi
 • Süleymaniye İptidaisi
 • Vezneciler İptidaisi

1880

 • Fevziye İptidaisi
 • Kanlıca İptidaisi
 • Çengelköy İptidaisi
 • İbrahim Ağa Çayırı İptidaisi
 • Şehzade İptidaisi

1881

 • Beşiktaş İptidaisi
 • Küçük Langa İptidaisi
 • Koca Mustafa Paşa İptidaisi
 • Hafız Paşa İptidaisi
 • Haydarhane İptidaisi
 • Deveoğlu İptidaisi

1882

 • Bayrampaşa İptidaisi
 • Hekimoğlu Ali Paşa İptidaisi
 • Hoca Paşa İptidaisi
 • Peyman Sultan İptidaisi
 • Hekim Şirvani İptidaisi
 • Kalender İptidaisi
 • Pürtelaş Hasan Efendi İptidaisi
 • Mihrimah Sultan İptidaisi
 • Ahmediye İptidaisi
 • Valide Atik
 • İskele Başı

1883

 • Ragıp Paşa İptidaisi

1884

 • Recai Efendi İptidaisi
 • Sarıyer İptidaisi
 • Yüksekkaldırım İptidaisi

1885

 • Küçükpazar İptidaisi
 • Abdülislam İptidaisi
 • Bayram Fırını İptidaisi
 • Hamidiye İptidaisi

1881

 • Gemlik'te 6 iptidai açılmıştır.

1887-1893

 • Bursa'da 1 iptidai açılmıştır.
 • Beyrut'ta 1 iptidai açılmıştır.
 • Bağdat'ta 7 iptidai açılmıştır.
 • Halep'te 13 iptidai açılmıştır.
 • Aydın'da 21 iptidai açılmıştır.
 • İzmit'te 1 iptidai açılmıştır.
 • Edirne'de 42 iptidai açılmıştır.
 • Yanya'da 5 iptidai açılmıştır.
 • Rodos'ta 3 iptidai açılmıştır.
 • Ankara'da 2 iptidai açılmıştır.
 • Musul'da 7 iptidai açılmıştır.
 • Bitlis'te 1 iptidai açılmıştır.

1889

 • Topkapı Rüşdiyesi

1893

 • Ayasofya M. Rüşdiyesi

1898

 • Eğrikapı M. Rüşdiyesi

1899

 • Kadıköy Rüşdiyesi

1903

 • Altunizade Rüşdiyesi

1904

 • Erenköy Rüşdiyesi
 • Beykoz Rüşdiyesi

1908

 • Numune-i Şükran Rüşdiyesi

1880

 • Kandilli Kız Rüşdiyesi
 • Beşiktaş Kız Rüşdiyesi

1881

 • Mirgun Kız Rüşdiyesi

1883

 • Kız Sanayi Rüşdiyesi

1884

 • Dersaadet Kız Sanayi Mektebi

1886

 • Molla Gürani Rüşdiyesi
 • Üskdüdar Kız Sanayi Mektebi

1900

 • Koca Mustafa Paşa Rüşdiyesi
 • Makriköy Kız Rüşdiyesi

1901

 • Kadıköy Kız Rüşdiyesi

1882

 • Darü’l-feyz-i Osmani Rüşdiyesi

1886

 • Hereke Rüşdiyesi

1900

 • Kenzü’l Maarif Rüşdiyesi
 • Mirat-ı feyz Rüşdiyesi

1904

 • Mekteb-i Saadet Rüşdiyesi

1905

 • Maşrık-ı Füyüzat Rüşdiyesi
 • Afıtab-ı Maarif Rüşdiyesi

1906

 • Hadika-yı İrfan Rüşdiyesi
 • Vesile-i Terakki Rüşdiyesi

1907

 • Ravza-yı İrfan Rüşdiyesi

1904

 • Menba-yı füyüzat-ı Osmani

1909

 • Gülzar-ı Vatan

1877

 • Mekteb-i Osmani (Aksaray)

1884

 • Mekteb-i Osmani (Beşiktaş)

1891

 • Şemsü’l-Mekatip

1897

 • Hadika-yı Maarifet

1901

 • Bedrika-yı İrfan

1902

 • Mekteb-i Terakki

1903

 • Gülşen-i Maarif
 • Hadika-yı Maarif

1904

 • Rehber-i Saadet
 • Feyuzat-ı Osmaniye
Adana: 8 Ankara: 12 Aydın: 33 Bitlis: 5 Bursa: 18 Diyarbekir: 9 Erzurum: 4 Konya: 3 Kastamonu: 7 Mamuratülaziz: 7 Halep: 17 Sivas: 10 Trabzon: 15 Van: 8 İzmir: 4 Çanakkale: 2 Ege Adaları: 3 Edirne: 14 İşkodra: 1 Kosova: 14 Manastır: 7 Yanya: 5 Basra: 7 Bağdat: 3 Musul: 3 Suriye: 3 Beyrut: 11 Hicaz: 2 Kudüs: 2 Bingasi: 1

1884

 • Bursa
 • Adana

1885

 • Manastır
 • İzmir
 • Kastamonu

1886

 • Erzurum
 • Selanik
 • Trabzon

1887

 • Şam

1888

 • Beyrut

1889

 • Konya
 • Yanya
 • Ankara
 • Diyarbekir
 • Üsküp

1890

 • Midilli
 • Edirne
 • Sivas
 • Halep

1884

 • Balıkesir
 • Tekirdağ

1885

 • Siroz

1886

 • Drama
 • Biga

1887

 • Gümülcine
 • Gelibolu

1889

 • Dedeağaç
 • Kütahya
 • Samsun
 • Kırşehir

1890

 • Kırklareli
 • Aydın
 • Denizli
 • Çankırı

1891

 • Kayseri

1892

 • Çatalca
 • Sinop

1893

 • Muğla
 • Yozgat

1894

 • Bolu

1875

 • Menşe-i Muallim ( Mekteb-i Harbiye’nin içerisinde)

1878

 • Mekteb-i Fünun’u Maliye

1880

 • Mekteb-i Hukuk-ı Şahane

1882

 • Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar)

1883

 • Hendese-i Mülkiye Mektebi (İstanbul Teknik Üniversitesi’nin temeli)
 • Sivil Mühendis Mektebi
 • Hamidiye Ticaret Mektebi
 • Lisan Mektebi

1886

 • Tüccar Kaptan Mektepleri

1887

 • Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi
 • Bağ ve Aşı Ameliyet Mektebi

1889

 • Polis Dershanesi
 • Mülkiye Baytar Mektebi (Veterinerlik)

1892

 • Aşı Memurları Mektebi
 • Gümrük Memurları Mektebi
 • Aşiret Mektebi

1898

 • Çoban Mektebi
 • Gülhane Tababet Tatbikatı Mektebi ve Seririyatı

1900

 • Darülfünun’un yeniden açılması

1880

 • Zadegan Mektebi

1882

 • Mekteb-i Hamidi

1884

 • Şemsülmaarif (İstanbul Erkek Lisesi’nin temeli)

1885

 • Nümune-i Terakki
 • Ravza-i Terakki

1888

 • Bürhan-i Terakki
 • Mekteb-i Osmani
 • Darüttalim

1889

 • Dilsiz ve Körler Mektebi

Dönemin Yabancı Okulları

Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı okullar, imparatorluk dahilindeki gayrimüslimlerin kurduğu okullar ve yabancılar tarafından kurulan misyoner mektepleri olmak üzere sınıflandırılabilir. II. Abdülhamid dönemine kadar açılan bazı misyoner okulları, St. Pierre, Notre Dame de Sion Kız Lisesi, Saint Joseph, Robert Koleji, İstanbul dışındaki vilayetlerde açılan Amerikan Kolejleridir.
1886 yılına kadar misyoner okulları üzerinde herhangi bir denetim hakkı yokken; bu tarihte Maarif Nezareti bünyesinde bir müfettişlik kurulmuştur. 1893 yılında Sultan II. Abdülhamid'e sunulan raporda misyoner okulları hakkında çıkarılan kanunların hiçbirinin uygulanmadığı ifade edilmiştir.
1895 yılında çıkarılan bir fermanla Rumeli ve Anadolu'daki orta dereceli misyoner okullarında Türkçenin eğitin dili yapılması istense de başarılı olunamamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü kaybettiği o dönemlerde, Ortodoks Rumları, Ruslar; Katolik Ermenileri, Fransız ve Almanlar; Protestan Ermenileri, İngiliz ve Amerikalılar himaye etmiştir. Bu himaye söz konusu okullarda, Türkçenin eğitim dili yapılması teşebbüslerini engellemiştir. Bunun üzerine Maarif Nezareti, alınan diplomaların Osmanlı coğrafyasında geçerli olmasını Nezaret'in onayına tabi tutmuştur. Her ne kadar misyoner okulları üzerinde bir kontrol mekanizması oluşturulmaya çalışılsa da mümkün olmamıştır.

1876

 • St. Joseph de Peres Georgiens Mektebi

1878

 • Kadıköy Erkek İlkokulu

1881

 • Mineurs Convantuels Mektebi
 • Socurs de Charite Mektebi

1882

 • Beyoğlu Saint-Antoine Fransız Okulu
 • Hopital de la Paix adlı Hastahane Rahibeleri Mektebi

1883

 • Büyükada Saint-Antoine Fransız Okulu
 • Kadıköy Notre Dame de Sion Fransız İlkokulu
 • Fenerbahçe Assomption Semineri
 • Notre Dame de Lourdes Kız İlkokulu
 • Socur Dominicain Mektebi
 • Kumkapı Assomption Fransız Koleji

1886

 • Capucin Kolej ve Mektebi
 • Fenerbahçe Ste. Irene Fransız Okulu

1887

 • Soeurs de Charite Mektebi

1891

 • Augustin de l’Assomption Mektebi

1894

 • Üsküdar İmmaculee Conception Fransız Koleji

1895

 • Freres Maristes Mektebi
 • Haydarpaşa Sainte-Euphemie Fransız Okulu

1896

 • Oblat de l’Assomption Mektebi
 • Feriköy St. Jean Chrysostome-Ste.Jeanne d’Arc Fransız Koleji
 • N.D.’de Lourdes Fransız Okulu
 • Bebek Saint-Gabriel Fransız Okulu

1897

 • Alberti Mektebi
 • Ste. Pulcherie de Lazariste Mektebi

1898

 • Haydarpaşa Saint-Louis Erkek Koleji

1876

 • Hüdavendigar

1879

 • Hüdavendigar
 • Cezayir-i Bahr-i Sefid

1881

 • Sivas'ta 3 tane Fransız okulu açılmıştır.

1882

 • Cebel-i Lübnan

1883

 • Adana

1884

 • Aydın
 • Biga

1885

 • Edirne
 • Bitlis'te 2 tane Fransız okulu açılmıştır.

1887

 • Aydın
 • Cebel-i Lübnan

1889

 • Cebel-i Lübnan'da 3 tane Fransız okulu açılmıştır.
 • Cezayir-i Bahr-i Sefid
 • Hüdavendigar

1890

 • Cezayir-i Bahr-i Sefid

1891

 • Hüdavendigar'da 2 tane Fransız okulu açılmıştır.
 • Manastır

1893

 • Adana
 • Cebel-i Lübnan'da 3 tane Fransız okulu açılmıştır.

1894

 • Trablusgarb

1899

 • Aydın
 • Hüdavendigar

1900

 • Aydın

1901

 • Adana'da 2 tane Fransız okulu açılmıştır.
 • Ankara
 • Cebel-i Lübnan

1902

 • Cebel-i Lübnan'da 2 tane Fransız okulu açılmıştır.

1878

 • Amerikan Kız Koleji

1880

 • Misyoner Mektebi
 • Amerikan Mektebi

1876

 • Suriye'de 2 tane Amerikan okulu açılmıştır.

1878

 • Suriye'de 2 tane Amerikan okulu açılmıştır.
 • Adana'da 2 tane Amerikan okulu açılmıştır.
 • Hüdavendigar
 • Manastır

1879

 • Sivas
 • Aydın'da 2 tane Amerikan okulu açılmıştır.
 • Cebel-i Lübnan

1880

 • Cebel-i Lübnan
 • Aydın

1881

 • Adana'da 2 tane Amerikan okulu açılmıştır.
 • Suriye'de 2 tane Amerikan okulu açılmıştır.

1882

 • Aydın
 • Kudüs'te 2 tane Amerikan okulu açılmıştır.

1883

 • Cebel-i Lübnan'da 2 tane Amerikan okulu açılmıştır.
 • Adana

1884

 • Aydın
 • Suriye'de 3 tane Amerikan okulu açılmıştır.

1885

 • Aydın
 • Adana

1886

 • Trabzon

1887

 • Adana

1888

 • Adana (Tarsus Amerikan Koleji)
 • Suriye

1889

 • Ankara

1890

 • Suriye

1891

 • Kudüs
 • Konya

1892

 • Ankara

1893

 • Suriye
 • Kudüs

1894

 • Bitlis
 • Suriye
 • Hüdavendigar

1895

 • Kudüs

1896

 • Halep'te 5 tane Amerikan okulu açılmıştır.

1897

 • Cebel-i Lübnan

1899

 • Cebel-i Lübnan'da 6 tane Amerikan okulu açılmıştır.
 • Sivas

1901

 • Suriye
 • Cebel-i Lübnan

1902

 • Suriye

1903

 • Cebel-i Lübnan'da 2 tane Amerikan okulu açılmıştır.

1876

 • Cebel-i Lübnan'da 2 tane İngiliz okulu açılmıştır.
 • Kudüs'te 2 tane İngiliz okulu açılmıştır.

1878

 • Suriye
 • Kudüs'te 4 tane İngiliz okulu açılmıştır.
 • Cebel-i Lübnan'da 2 tane İngiliz okulu açılmıştır.

1880

 • Kudüs'te 3 tane İngiliz okulu açılmıştır.

1881

 • Trablusgarb

1882

 • Suriye

1884

 • Suriye'de 3 tane İngiliz okulu açılmıştır.

1885

 • Aydın

1886

 • Cebel-i Lübnan'da 2 tane İngiliz okulu açılmıştır.

1888

 • Kudüs

1889

 • Cebel-i Lübnan'da 2 tane İngiliz okulu açılmıştır.

1890

 • Kudüs

1891

 • Cebel-i Lübnan'da 2 tane İngiliz okulu açılmıştır.

1894

 • Aydın

1895

 • Aydın

1896

 • Bağdat

1897

 • Cebel-i Lübnan
 • Suriye

1898

 • Aydın
 • Cebel-i Lübnan

1899

 • Cebel-i Lübnan'da 2 tane İngiliz okulu açılmıştır.
 • Aydın
 • Kudüs

1900

 • Cebel-i Lübnan'da 3 tane İngiliz okulu açılmıştır.

1901

 • Cebel'i Lübnan'da 2 tane İngiliz okulu açılmıştır.
 • Aydın

1902

 • Aydın
 • Kudüs

1904

 • Cebel-i Lübnan

1880

 • Büyükdere İtalyan Okulu
 • Büyükdere Santa Maria İtalyan Okulu

1881

 • Bakırköy İtalyan Okulu

1882

 • İtalyan Kız Mektebi

1884

 • Yedikule İtalyan Kız Okulu

1885

 • İtalyan Erkek Okulu

1888

 • Prens Amadeu İtalyan Ticaret Mektebi

1889

 • Beykoz İtalyan Okulu

1893

 • Sacre Cour İtalyan Kız Okulu

1906

 • Galata San Pietro İtalyan Okulu

1884

 • Trablusgarb

1890

 • Trablusgarb

1891

 • Edirne
 • Trablusgarb

1892

 • Trablusgarb

1900

 • Trablusgarb

1901

 • Yanya

1902

 • Bingazi

1891

 • Rus Mektebi

1887

 • Cebel-i Lübnan

1888

 • Hüdavendigar

1898

 • Cebel-i Lübnan'da 5 tane Rus okulu açılmıştır.

1900

 • Cebel-i Lübnan'da 4 tane Rus okulu açılmıştır.

1882

 • Sankt Georg Avusturya Lisesi
 • Sankt Georg Avusturya Kız Ortaokulu

1896

 • Bebek'te Alman Hastanesi adına kayıtlıdır.

1884

 • İran Ortaokulu

1897

 • Bulgar Ortaokulu
Kaynakça
AKYÜZ, Yahya, Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2008, Ankara: Pegem Akademi, 2008. FORTNA, Benjamin C., Mekteb-i Hümayun, İstanbul: İletişim Yayınları, 2005. HAYDAROĞLU, İlknur, Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı Okullar, Ankara: Ocak Yayınları, 1993. KOÇER, Hasan Ali, Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1991. KODAMAN, Bayram, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1988. MUTLU, Şamil, Osmanlı Devleti'nde Misyoner Okulları, İstanbul: Bilimevi Basın Yayın, 2005. VAHAPOĞLU, Hidayet, Osmanlı'dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1997.