DÖNEMİN KRONOLOJİSİ

 • 1839 II. Mahmud’un ölümü, Abdülmecid’in tahta çıkışı

 • 1840-41 Mısır krizinin çözüme bağlanması

 • 1842 Abdülmecid’in ikinci oğlu Abdülhamid’in doğumu (Eylül)

 • 1853 - 56 Kırım Savaşı

 • 1856 Hatt-ı Hümayun: Paris Kongresi ve Antlaşması

 • 1861 Abdülmecid’in ölümü, Abdülaziz’in tahta çıkışı

 • 1867 Abdülaziz’in Avrupa seyahati

 • 1869 Süveyş Kanalı’nın açılışı, Fuad Paşa’nın ölümü

 • 1875 Hersek isyanı (Ağustos); Osmanlı Devleti’nin moratoryum ilanı (Ekim)

 • 1876 Abdülaziz’in hal edilmesi ve V. Murad’ın tahta çıkışı (Mayıs)
  Yunanistan karşı açılan savaşın başlangıcı (Temmuz)
  Murad’ın hal edilmesi ve Abdülhamid’in tahta çıkışı (Ağustos)
  Midhat Paşa sadrazam, Kanun-ı Esasi’nin ilanı,
  Tersane Konferans (Aralık)

 • 1877 Konferansın başarısızlığa uğraması (Ocak)
  Midhat Paşa’nın sürgüne gönderilmesi (Şubat)
  Meclis-i Mebusan’ın toplanması (Mart)
  Osmanlı-Rus Savaşı (Nisan)
  Osman Paşa’nın Plevne direnişi (Aralık)
  Meclis-i Mebusan’ın yeniden toplanması

 • 1878 Osmanlı ordularının bozgunu
  Edirne Ateşkes Antlaşması (Ocak)
  Abdülhamid'in Meclis'i dağıtması
  Ayastefanos Antlaşması (Mart)
  Ali Suavi’nin darbe girişimi (Mayıs)
  Kıbrıs’ın İngiltere’ye bırakılması (Haziran)
  Hayreddin Paşa, sadrazam
  Rumeli Demiryolları İşletme Şirketi'nin Avusturya tabiiyetine geçmesi için Babıali'den izin talebi
  Rumeli Demiryolları İşletme Şirketi’nin Avusturya tabiiyetine geçmesinin kabulü

 • 1880 Said Paşa’nın ikinci sadrazamlığı

 • 1881 Bardo Antlaşması, Tunus’ta Fransız protektorası (Mayıs)
  Midhat Paşa’nın yargılanması, mahkûm ve sürgün edilmesi
  Muharrem Kararnamesi’yle Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin kurulması (Aralık)

 • 1882 Alman Askeri Reform Heyeti’nin göreve başlaması (Mayıs)
  İngilizlerin Mısır’ı işgal etmesi (Eylül)
  Said Paşa, sadrazam (Aralık)
  Darü’l-Fünun ve Mekteb-i Sultani’nin bir yıl eğitime ara vermesi (Eylül)
  Dersaadet Belediye Kanunu

 • 1883 Sanayi-i Nefise Mektebi’nin açılması
  Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması

 • 1884 Midhat Paşa’nın Taif’te öldürülmesi (Mayıs)
  Asar-ı Atika Nizamnamesi’nin yayınlanması
  Maarif için yeni bir vergi konması
  Mülkiye Mühendis Mektebi'nin kurulması (Kasım)
  Mülkiye Mühendis Mektebi’nin Mühendishane-i Berri-i Hümayun’un odasında eğitime başlaması
  Mersin-Adana demiryolu hattının inşaatına başlanması

 • 1885 Sudan'da Hartum'un düşmesi (Ocak)
  Doğu Rumeli vilayeti ile Bulgar Prensliği'nin birleştirilmesi
  Van'da Armenakan Partisi'nin kurulması
  Alman Askeri Reform Heyeti'nin başına Von der Goltz'un getirilmesi
  Kamil Paşa sadarazam (Eylül)
  Mersin'den Adana istikametine vali ve yüksek memurları taşıyan trenin 1 km kadar gidip gelmesi
  Deneme seyahati bölgede ilk tren seyahati olmuştur

 • 1886 Askerlik hizmetiyle ilgili yeni yasanın çıkarılması
  Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
  Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekteb-i Gayri Müslime ve ecnebi Müfettişliği'nin kurulması
  Darü'l-Muallimin'in yatılı hâle gelmesi

 • 1887 Yedikule Hava Gazı Fabrikası'nın kurulması

 • 1888 Namık Kemal'in ölümü
  Anadolu Demiryolu imtiyazının Deutsche Bank'a verilmesi;
  Orient Express'in İstanbul'a gelişi (Ağustos)
  Ziraat Bankası'nın kuruluşu
  Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması
  Sirkeci gar binası inşaatına başlanması
  Avrupa hatlarıyla irtibatın sağlanması ve İstanbul'dan Viyana'ya kadar giden ilk tren
  ''Şark Expresi/Orient Express''in Sirkeci Garı'ndan hareket edişi

 • 1889 Ertuğrul firkateyninin Japonya'ya gönderilişi
  II. Wilhelm'in Osmanlı İmparatorluğuna ilk ziyareti
  Kürt aşiret reisi Musa Bey'in İstanbul'da yargılanışı
  Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de ilk Jön Türk nüvesi (Haziran)
  İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması
  Amerikan vatandaşı Lafeyet de Feriz'e Selanik-Manastır hattının imtiyazının verilişi
  Anadolu-Osmanlı Demiryolu Anonim Şirketi kurulması, Genel Müdürlüğe Otto von Kühlmann'ın getirilmesi

 • 1890 Bulgar Makedonya ve Anadolu’da Ermeni ihtilali çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
  Sirkeci Garı’nın hizmete girişi
  Selanik-Manastır hattının imtiyazının Deutsche Bank'a bağlı bir Alman grubu adına hareket eden M. Alfred Kaulla'ya verilişi
  İzmit-Adapazarı demiryolu hattı hizmete girmesi

 • 1891 Hamidiye Alayları’nın kurulması
  Cevad Paşa, sadrazam
  Mülkiye Baytar Mektebi’nin Halkalı Ziraat Mektebine yatılı olarak nakledilmesi
  Kadıköy-Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası’nın kurulması
  Hereke Fabrikası’nın halı kısmının açılması
  Adapazarı-Lefke hattının hizmete girişi
  Yafa-Kudüs hattının imtiyazının Fransızlara verilişi
  Selanik-Manastır hattının inşaatının başlaması
  Lefke-Bilecik hattının açılışı
  Yafa-Kudüs hattının açılışı

 • 1892 Aşiret Mektebi’nin kuruluşu
  Anadolu Demiryolu’nun Ankara’ya ulaşması
  Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması
  Orman ve Maden Mektebi’nin kapatılması
  II. Abdülhamid tarafından Yıldız’da porselen atölyelerinin kurulması
  Mudanya-Bursa hattının işletmeye açılması
  Anadolu Demiryolu Şirketi’nin ilk treninin Ankara’ya ulaşması

 • 1893 Makedonya İç Örgütü’nün kurulması
  İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
  Anadolu Demiryolu Şirketi’yle Ankara-Kayseri ve Eskişehir-Konya demiryolu imtiyaz sözleşmesinin imzalanması

 • 1894 İstanbul’da deprem (Temmuz)
  Sason’da Ermeni ayaklanması ve bastırılması (Ağustos)
  Yunanistan’da Etniki Eterya’nın kurulması
  Eskişehir-Konya demiryolu inşaatı şirketinin kurulması
  Anadolu demiryolları üzerine ilk kitap çalışmasının Kurt Zander tarafından yayınlanması
  Selanik-Manastır hattının işletmeye açılması
  Eskişehir-Kütahya hattının işletmeye açılması

 • 1895 Büyük Güçler’in Ermeni vilayetleri için bir reform programı önermesi (Mayıs)
  Said Paşa, sadrazam (Haziran’dan Ekim’e kadar)
  Hınçak Partisi’nin İstanbul’da Bâbıâli önünde düzenlediği gösteri
  Kâmil Paşa, sadrazam (Ekim- Kasım)
  Abdülhamid’in reform programını kabul edişi (Ekim)
  Doğu Anadolu’daki Ermenilere karşı girişilen faaliyetler
  Halil Rifat Paşa, sadrazam (Kasım - Kasım 1901’e kadar)
  Jön Türklerin faaliyete geçmesi, Ahmed Rıza’nın Paris’te İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni kurup Meşveret'i çıkarmaya başlaması
  Mizancı Murad’ın sürgün edilişi (Aralık)
  Sofya’da Makedonya Dış Örgütü’nün kuruluşu
  Galata rıhtımı inşaatının tamamlanması
  Gayri müslim okullarının Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
  Baruthane-i Amire’de dumansız barut imal edilmesi
  Sadrazam Sait Paşa’nın beş fakülteden oluşan bir Darü’l-fünun kurma teklifi
  Afyon-Akşehir hattının işletmeye açılması

 • 1896 Girit’te, Havran’da, Makedonya’da karışıklıklar
  Taşnak Partisi’nin Osmanlı Bankası’nın merkez binasını işgal edişi
  Büyük Güçler’in Abdülhamid’i tahttan indirme planları yapması; İstanbul’da Sultan’a karşı başarısız komplo girişimi
  Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması

 • 1897 Yunanistan’a karşı askeri zafer (Nisan-Mayıs)
  Jön Türk hareketi üzerindeki baskı (Temmuz)
  Mizancı Murad’ın ülkeye geri dönüşü (Ağustos)
  Hindistanlı Müslüman gazeteci Muhammed İnşallah’ın İngiltere’nin Arabistan demiryolu projesinden haberdar oluşu
  Kendisinin Osmanlı Devleti'nin gerçekleştireceği ve finansmanını tüm Müslümanların sağlayacağı Şam-Mekke-Medine demiryolu fikrini öne atarak Hicaz demiryolu fikrinin kamuoyuna yayılmasının sağlanması

 • 1898 Girit’in özerkliği
  II. Wilhelm’in ikinci ziyareti (Ekim-Kasım)

 • 1899 Bağdat Demiryolu imtiyazının Almanlara verilişi (Aralık)
  Damat Mahmud Celaleddin Paşa’nın Paris’e kaçışı
  Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

 • 1900 Kuveyt Emiri ile İngiltere arasında varılan anlaşma
  Abdülhamid’in jübilesi (Ağustos)
  İstanbul Darülfünunu’nun kuruluşu
  Hicaz Demiryolu’nun yapımına başlanması
  Makedonya’da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri
  Rusya ile demiryolu anlaşmasının imzalanması (Bu anlaşma Rusya’nın Bağdat demiryoluna muhalefetini önlemek için yapıldı)
  Hicaz demiryolu inşaatına başlanması

 • 1901 Fransız filosunun Midilli gümrüğünü işgal edişi (Kasım)
  Theodor Herzl’in Filistin konusunda Abdülhamid’le görüşmesi
  Sadrazam Halil Rıfat Paşa’nın ölümü
  Said Paşa, sadrazam (Kasım; Ocak 1903’e kadar)

 • 1902 Paris’te Sabahaddin’in başkanlığında Jön Türk Kongresi (Şubat)
  Dış Örgüt’ün Makedonya’da düzenlediği ayaklanma (Eylül)
  Abdülhamid’in Makedonya için bir reform planı önermesi ve Hüseyin Hilmi Paşa’yı Umumi Müfettiş olarak ataması
  Yemen isyanının tekrar başlaması
  Hereke Fabrikası’na çuha tezgahlarının eklenmesi
  Cum’a-ı Bala ayaklanması

 • 1903 Mehmed Ferid Paşa, sadrazam (Ocak - Temmuz 1908)
  Selanik’te bir dizi terörist saldırı (Nisan)
  Makedonya’da genel ayaklanmanın başlaması (Ağustos)
  II. Nikola ile François-Joseph arasında Mürzsteg buluşması, Makedonya için reform programı
  İdadilerin altı yıla çıkarılması
  Şam Mekteb-i Tıbbiye’sinin kurulması

 • 1904 Sabık Sultan V. Murad’ın ölümü
  Hicaz Demiryolu’nun Maan’a ulaşması (Eylül)
  Haydarpaşa rıhtımının tamamlanarak işletmeye açılması

 • 1905 Makedonya için mali reform tasarısı (Ocak)
  Yemen’de asilerin Sanaa’yı ele geçirmesi (Nisan)
  Abdülhamid’e karşı başarısız suikast girişimi (Temmuz)
  Osmanlılar’ın Sanaa’yı geri alışı (Ağustos)
  Büyük Güçler’in donanmalarının Midilli ve Limni’yi işgal edişi (Kasım)
  Hereke Fabrikası’nda fes imalatına başlanması

 • 1906Akabe krizi
  Sabahaddin’in Paris’te Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’ni kuruşu
  Selanik’te Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin kuruluşu (Eylül)
  Hayfa’dan kalkan ilk trenin Şam’a gelişi
  Hicaz demiryolu işletme idaresi kurularak inşaat işleriyle işletmenin birbirinden ayrılması
  Maan-Tebük hattının açılması

 • 1907 Makedonya’da reformların finanse edilebilmesi için gümrük resimlerinin artırılması (Nisan)
  Hama-Halep hattının işletmeye açılması
  Konya Ovası’nın sulama imtiyazının Anadolu Demiryolu Şirketine verilişi
  Paris’te ikinci Jön Türk Kongresi (Aralık)
  İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin, birincisinin adı altında birleşmesi

 • 1908 VII. Edward ile II. Nikola arasında Reval buluşması (Haziran)
  Said Paşa’nın sadrazamlığı (Temmuz)
  Jön Türk devrimi, Abdülhamid’in Kanun-ı Esasi’yi yeniden ilan etmesi (Temmuz)
  Kâmil Paşa, sadrazam (Ağustos)
  Bulgaristan’ın bağımsızlık ilanı
  Bosna-Hersek’in Avusturya-Macaristan tarafından ilhakı
  Girit’in Yunanistan’a bağlanması (Ekim)
  Seçimler ve Meclis-i Mebusan’ın açılması (Aralık)
  Beykoz Deri Fabrikası’nın Harbiye Nezareti’ne bağlanması
  Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi’nin açılması
  Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’nin kurulması
  Hicaz demiryolunun Medine’ye ulaşması (Ağustos)
  Aydın demiryolu işçi ve memurlarının grev yapması (Eylül)
  Hicaz demiryolunun tamamıyla açılması (Ekim)
  Tatil-i Eşgal (Grev) hakkında geçici kanunun yayınlanması

 • 1909 Gayri Müslimlere “bedel” yerine askerlik hizmetinin getirilmesi
  Fecr-i-Ati edebi topluluğunun kuruluşu
  Cemiyetler Kanunu’nun çıkması
  Mekteb-i Tıbbiye’nin, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ile birleştirilerek Haydarpaşa’ya nakledilmesi
  Mülkiye Mühendis Mektebi’nin Nafıa Nezareti’ne bağlanması ve Mühendis Mekteb-i Alisi adını alması
  Usul-i Muhasebe-ı Umumiyye Kanunu’nun kabul edilmesi
  İstanbul’da 13 Nisan (31 Mart) ayaklanması, Hareket Ordusu’nun müdahalesi
  Abdülhamid’in hal edilip Selanik’e sürgüne gönderilmesi
  V. Mehmed Reşad’ın tahta çıkışı
  Chester Projesi’nin devlete sunulması

 • 1911 Trablusgarp’ın İtalya tarafından işgali

 • 1912 I. Balkan Savaşı, Abdülhamid’in Selanik’ten Beylerbeyi Sarayı’na nakli (Kasım)

 • 1913 Bâbıâli baskını (Ocak)
  II. Balkan Savaşı ve Edirne’nin geri alınması

 • 1914 Osmanlı İmparatorluğu'nun İttifak Devletleri’nin yanında savaşa girmesi
  Cihat ilanı (Kasım)

 • 1915 Sarıkamış bozgunu, Çanakkale Savaşı
  Doğu Anadolu’daki Ermenilerin tehciri

 • 1916 Arap isyanının başlangıcı

 • 1918 Abdülhamid’in ölümü (Şubat)
  V. Mehmed Reşad’ın ölümü
  VI. Mehmed Vahideddin’in tahta çıkışı
  Mondros Mütarekesi
  İttihatçı liderlerin ülkeden kaçışı


 
Kaynakça

GEORGEON, François, Sultan Abdülhamid, Çev: Ali Berktay, İstanbul: İletişim Yayınları, 2012. GERGER, Mehmet Emin, II. Abdülhamidin İslamı Korumadaki Kudreti, İstanbul: Altınoluk Yayınları, 2014. HASLIP, Joan, Tanrının Gölgesi II. Abdülhamid, Çev: Eşref Özbilen, İstanbul: Profil Yayıncılık, 2008. KISAKÜREK, Necip Fazıl, Ulu Hakan II. Abdülhamid Han, İstanbul: B.D. Yayınları, 1998. HARB, Muhammed, Sultan II. Abddülhamid, Çev: Mustafa Özcan, İstanbul: Ark Yayınları, 2012. LAMARTINE, Alphonse de, Osmanlı Tarihi, Çev: Serhat Bayram, İstanbul: Kapı Yayınları, 2008. SATAN, Ali, "Türkiyede Demiryolunun 150 Yıllık Yolculuğu-Bir Kronoloji Çalışması", Türklük Araştırmaları Dergisi, s. 19, İstanbul: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, 2008.